Kooli kodukord

Kehtna Põhikooli kodukord

 

 1. Üldsätted

1.1. Kehtna Põhikooli kodukorra eesmärgiks on tagada koolis ja kooliga seotud tegevustel töörahu, õpilaste ja töötajate turvalisus ning kooli vara kaitstus.

1.2. Kehtna Põhikoolis reguleerivad õppe- ja kasvatustegevust Eesti Vabariigi seadused ja kooli kodukord. Kooli kodukord lähtub Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning üldinimlikest normidest.

1.3. Kooli kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik. Selle täitmist arvestatakse õpilaste käitumise ja hoolsuse hindamisel, mis kajastub klassitunnistusel.

1.4. Õpilase suhtes, kes ei käitu kooli kodukorra kohaselt, rakendatakse tugi- ja mõjutusmeetmeid vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 58-le.

1.5. Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli kodulehel.

1.6. Kodukord töötatakse välja koostöös kooli töötajatega, õpilasesinduse ja hoolekoguga. Kodukorra kinnitab direktor. Kodukorda tutvustab õpilastele klassijuhataja.

 

 1. Õppetöö

2.1. Kehtna Põhikooli õppetöö alusdokument on kooli õppekava, mis on leitav kooli kodulehel.

2.2. Õppetunnid toimuvad koolimajas, kooli territooriumil (Lisa 1) või õppekäiguna.

2.3. Õpilane osaleb kõigil õppekäikudel ja üritustel, mis toimuvad õppetundide ajal.

2.4. Tundi alustab ja lõpetab õpetaja.

2.5. Õpilase puudumine ainetunnist ei vabasta teda õppematerjali omandamisest.

2.6. Õpilane on vastutav oma töökoha puhtuse ja õppevahendite korrasoleku eest.

2.7. Korduvalt tunni korda rikkuv õpilane saadetakse sotsiaalpedagoogi (tema puudumisel õppejuhi) juurde.

 

 1. Õppepäeva korraldus

3.1. Õppepäeva korraldus on kättesaadav kooli kodulehel ja muudatused tehakse teatavaks eKooli kaudu.

3.2. Koolimaja avatakse tööpäevadel kell 7.30 ja suletakse 16.00, reedeti kell 15.00. Õppetunnid algavad kell 8.10. Õpilased ja õpetajad tulevad kooli vähemalt 5 minutit enne õppetundide algust. Üldjuhul on nädalavahetustel koolimaja suletud.

3.3. Esimene koolikell on märguandeks, et tuleb liikuda klassiruumi. Teise koolikellaga algab tund. Pärast teist koolikella klassi saabujad on hilinejad.

3.4. Tundi alustatakse töövahendite lauale võtmisega, püsti tõusmise ja tervitamisega.

3.5. Pärast õppetundide lõppu korraldatakse lapsevanema avalduse alusel 1. - 4. klassi õpilaste õppetöö pikapäevarühmas, mis kestab esmaspäevast neljapäevani kella 15.00-ni, reedeti kella 14.00-ni.

3.6. Õpetajal on õigus õpilase õppimiskohta muuta.

3.7. Tundide ajal toimuvatele kooli üritustele lähevad õpilased õpetajaga.

3.8. Kehalise kasvatuse tunnist füüsilisest tegevusest vabastatud õpilased täidavad õpetaja poolt antud ülesandeid.

3.9. Tundidest võib õpilane lahkuda õpetaja loal. Koolist lahkumisest tuleb teavitada klassijuhatajat.

3.10. Kõik koolipere liikmed hoiavad koolis ja kooli territooriumil (Lisa 1) puhtust ning korda.

3.11. Huvialaringid toimuvad vastavalt huvialaringide kavale, mis on nähtav kooli kodulehel.

3.12. Õpetajate konsultatsiooniaegadel saavad õpilased õpiabi. Kehtivat konsultatsiooniaegade graafikut on võimalik näha kooli kodulehel.

3.13. Õppepäeva kestel on kõrvaliste isikute koolimajas viibimine lubatud kooli personali nõusolekul.

3.14. Õpilase omavoliline kooli territooriumilt (Lisa 1) lahkumine õppepäeva ajal on keelatud.

3.15. Üldjuhul lõppevad õhtused õpilasüritused hiljemalt kell 21.00.

 

 1. Õpilaspilet ja õpilaspäevik

4.1 Õpilaspilet on Kehtna Põhikoolis õppimist tõendav dokument, mis väljastatakse õpilasele pärast tema arvamist kooli õpilaste nimekirja.

4.2 Õppeaasta alguses esitab õpilane õpilaspileti kehtivusaja pikendamiseks klassijuhatajale.

4.3 Põhikooli õpilane kasutab õpilaspäevikut ja eKooli.

 

 1. Õpilase õigused

5.1. Õppida segamatult ja saada õppekavajärgset õpetust.

5.2. Õppida ja viibida turvalises õpikeskkonnas.

5.3. Saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt vajadusel täiendavat abi kokkuleppel õpetajaga üldtööaja piires.

5.4. Saada aineõpetajalt infot hindamise põhimõtete kohta.

5.5. Võtta osa õppekäikudest.

5.6. Osaleda huviringides õppetöö välisel ajal.

5.7. Esindada kooli kokkuleppel aineõpetajate ja klassijuhatajaga.

5.8. Moodustada koolis õpilasesindus, ühinguid, klubisid või ringe, mille tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega.

5.9. Osaleda õpilasesinduse kaudu koolielu probleemide lahendamises, avaldada oma arvamust ning teha ettepanekuid koolielu parendamiseks.

5.10. Pöörduda oma õiguste kaitseks õpetajate, õpilasesinduse, sotsiaalpedagoogi, kooli juhtkonna või kooli pidaja poole.

 

 1. Õpilase kohustused

6.1. Juhindub üldinimlikest väärtustest (ausus, hoolivus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ning järgib Eesti Vabariigi seaduseid.

6.2. Täidab kooli kodukorda ja kannab vastutust selle rikkumise korral.

6.3. Osaleb õppetöös ettenähtud päevakavale ja õppekorraldusele:

6.3.1. valmistub igaks õppetunniks;

6.3.2. võtab kaasa kõik koolipäevaks vajalikud õppevahendid;

6.3.3. ei häiri klassikaaslasi ega õpetajate tööd;

6.3.4. osaleb tunnis aktiivselt;

6.3.5. asetab lauale vaid vastavaks tunniks ettenähtud õppevahendid;

6.3.6. tunnist väljumiseks palub õpetajalt luba.

6.4. Kasutab eKoolis oma isiklikku kontot.

6.5. Hoiab kooli vara ja keskkonda.

6.6. Vastutab oma isiklike esemete eest.

6.7. Teatab koolis toimunud korrarikkumisest koheselt koolitöötajale.

6.8. Toimib ohuolukorras täiskasvanute korralduste järgi.

 

 1. Õpilasel on keelatud:

7.1. Kaasinimeste füüsiline ja vaimne ahistamine, sh vara äravõtmine ja lõhkumine.

7.2. Õppetööd segavate esemete kasutamine õppetunnis.

7.3. Hasartmängude mängimine.

7.4. Võtta kaasa plahvatusohtlikke ja kergestisüttivaid aineid, tuletikke ja muid tulesüütamis-vahendeid ning terariistu ja relvi (sh ka mängurelvi), mis võivad põhjustada ohtu kaasinimestele. Samuti ei tohi kaasa võtta tubakasaadusi (sh e-sigaretti), alkoholi, energiajooke ja muid narkootilisi aineid. Keelatud esemete reegli eiramise korral esemed konfiskeeritakse ning kool teavitab eKooli teel lapsevanemat. Esemed hoitakse koolis ning need väljastatakse õpilase vanemale.

7.5. Süüa ja juua (v.a vesi) õppetöö ajal.

7.6. Filmimine ja lindistamine kooli ruumides ilma kaaslaste, kooli juhtkonna või aineõpetaja vastava nõusolekuta. Alaealise puhul on vajalik vanema nõusolek (välja arvatud juhtudel, kus see osutub vajalikuks enese või teiste kaitseks).

7.7. Nutiseadmete, kõrvaklappide ja kõlarite kasutamine, v.a õpetajaga kokkuleppel või määratletud vahetunni ajal 5. - 9. klassi õpilastele. Esemete valel ajal kasutamisel võib kooli töötaja need konfiskeerida.

7.8. Kasutada ebasündsaid ja solvavaid väljendeid.

7.9. Põhjuseta hilineda ja puududa.

7.10. Lahkuda õppepäeva ajal loata kooli territooriumilt (Lisa 1).

7.11. Joosta ja tekitada lärmi koolimajas.

7.12. Kasutada evakuatsiooniväljapääse tavaolukordades.

 

 1. Hügieen, tervishoid ja välimus

8.1. Õpilane kannab korrektset, õppeasutusse sobivat riietust, mis on ohutu, terve, mittepaljastav ja puhas. Sobimatu on kanda vulgaarsete väljendite ja sõnumitega riideid, dressipükse (va kehalise kasvatuse tunnis) ning siseruumides peakatet ja üleriideid.

8.2. Pidulikel sündmustel (k.a eksamitel) ja aktustel riietume pidulikult.

8.3. Kehalise kasvatuse tunniks vahetab õpilane riided ja jalatsid. Pärast kehalise kasvatuse tundi õpilane peseb end ja vahetab riided.

8.4. Õpilasel ja kooli töötajal on kohustus kooli ruumides tervise ja hügieeni huvides kanda vahetusjalatseid. Üleriided ja välisjalanõud paneb õpilane garderoobi. Garderoobi ruum hoitakse puhtana ja korras.

8.5. Sobivad vahetusjalatsid on hingavad, kanna tagant fikseeritud ega jäta põrandale jutte. Soovitame vahetusjalanõudena plätusid mitte kasutada.

 

 1. Õpilase koolist puudumine

9.1. Õppetööst puudumine on lubatud järgnevatel põhjustel:

9.1.1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuste osutamine;

9.1.2. läbimatu koolitee või muu looduse vääramatu jõud;

9.1.3. perekondlikud põhjused;

9.1.4. kooli esindamine võistlustel, olümpiaadidel, projektiüritustel, konkurssidel, juhul kui õppeedukus ja käitumine on vähemalt rahuldavad ning ei ole põhjuseta puudumisi.

9.2. Lapsevanem teatab kirjalikult ette, kui õpilane lahkub koolist õppepäeva jooksul.

9.3. Lapsevanem teavitab kooli õpilase puudumisest ja selle põhjustest (võimalusel ka puudumise kestusest) hiljemalt puudumise esimesel õppepäeval (eKooli või klassijuhataja kaudu).

9.4. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab klassijuhataja sellest vanemat.

9.5. Kui vanem ei ole õpilase puudumisest teavitanud ning klassijuhatajal ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada või kahtleb puudumistõendi õigsuses, teavitab klassijuhataja sotsiaalpedagoogi, kes vajadusel võtab ühendust elukohajärgse lastekaitsespetsialistiga.

9.6. Puudumistõendi, mis on kirjutatud õpilaspäevikusse, esitab õpilane klassijuhatajale puudumisele järgneval koolipäeval.

9.7. Klassijuhataja peab õpilaste puudumiste ja hilinemiste üle arvestust ning rakendab vajadusel mõjutusvahendeid.

9.8. Tõsisema terviserikke korral koolis teavitatakse õpilase vanemaid ning koos otsustatakse edasine tegutsemisviis. Traumade korral kutsutakse välja kiirabi, seejärel teavitatakse vanemaid.

 

 1. Õppevara ja kooliraamatukogu kasutamise kord

10.1. Õppevara on õpikud, töövihikud, tööraamatud, töölehed, mis on õpilastele tasuta.

10.2 Vastavalt „Kehtna Põhikooli raamatukogu kasutamise korrale“ ja õppekavale väljastab raamatukogutöötaja õppeaasta alguses põhikooli klassijuhatajale õppevara. Õppeaasta lõpul tagastab õpilane õpikud raamatukogusse.

10.3. Õpiku kasutaja kirjutab enda nime, klassi ja õppeaasta loetavalt õpiku tagumisele lehele.

10.4. Õpilane või tema vanem peab tasuta kasutamiseks antud õppevara katma ümbrispaberi või -kilega.

10.5. Õpikud tagastatakse enne klassitunnistuse saamist raamatukokku. Õppeaasta keskel koolist lahkuv õpilane tagastab õpikud ning ilukirjanduse enne dokumentide kättesaamist.

10.6. Õppevara rikkumise või kaotamise korral kannab vastutust õpilane ja/või lapsevanem, kohustudes kaotatu või rikutu asendama samasugusega või hüvitama tekitatud kahju.

10.7. Ilukirjanduse jms laenutamine toimub „Kehtna Põhikooli raamatukogu kasutamise korra“ alusel.

10.8. Koolitöötaja töölepingu lõppemisel tagastab ta kõik õpikud ja õppevahendid raamatukokku.

 

 1. Kooli ja kodu koostöö koordineerimine

11.1. Kooli ja kodu peamiseks sidepidamisvahendiks on eKool.

11.2. Koostöö koordineerimiseks korraldab klassijuhataja kord aastas õpilaste vanematele klassikoosoleku, kuhu vajaduse korral kaasatakse juhtkond ja aineõpetajad.

11.3. Avaldusi ja ettepanekuid koolitöö korraldamise ja parendamise kohta võib õpilane ja tema vanem esitada Kehtna Põhikooli direktorile, õppejuhile, huvijuhile, kooli hoolekogule. Saadud kirjalikud avaldused vaadatakse läbi ning vastused esitatakse kirjalikult ühe kuu jooksul.

11.4. Kui vanem soovib tulla direktori, õppejuhi, huvijuhi või tugispetsialistide vastuvõtule, on vajalik eelnev kokkulepe. Õpetajaga kohtumiseks on vajalik õpetajaga eelnevalt aeg elektrooniliselt kokku leppida, saates õpetajale e-kirja. Kooli töötajate meiliaadressid on kooli kodulehel.

11.5. Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus. Arenguvestlusel osalevad õpilane, klassijuhataja ja vanem. Vajadusel kaasatakse arenguvestlusele tugispetsialiste või aineõpetajaid.

 

 1. Kodukorra uuendamine

12.1. Kodukord vaadatakse enne iga õppeaasta algust kollektiivi poolt üle. Kodukorra muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks hoolekogule ja õpilasesindusele.

12.2. Kodukorra, selle parandused ja täiendused arutab läbi ja kiidab heaks Kehtna Põhikooli õppenõukogu.

12.3. Kodukorra kehtestab Kehtna Põhikooli direktor oma käskkirjaga.

 

 

LISAD

Lisa 1 Kooli territoorium