Õppekava

1. ÜLDSÄTTED

Kehtna Põhikooli õppekava koostamisel on lähtutud EV põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, põhikooli riiklikust õppekavast, Kehtna Põhikooli arengukavast.

Kehtna Põhikooli õppekava on kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument, milles tuuakse välja kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames ning milles kirjeldatakse õppe rõhuasetused ja tegevused õppekava täitmiseks. Küsimustes, mis ei ole kooli õppekavas sätestatud, lähtutakse põhikooli riiklikust õppekavast. 

Õppekava koosneb üldosast ja ainekavadest.

eKool
TEK
Kehtna Vallavalitsus