ÕPILASTE KEHTNA PÕHIKOOLI VASTUVÕTMISE  JA  KOOLIST  VÄLJAARVAMISE  KORD

 

Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 (5), haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010a määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“  §2 (1) ja Kehtna vallavalitsuse määruse 12.01.2016 nr 1  „Kooli vastuvõtu tingimused ja kord“ alusel.

 I. peatükk

ÜLDOSA

§ 1. Üldsätted

(1) Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste Kehtna Põhikooli (edaspidi kool) vastuvõtmise kord ja tingimused ning koolist väljaarvamise kord.

(2) Kool avalikustab korra kooli veebilehel.

§ 2. Kooli vastuvõtmine

(1) Kooli õpilaseks võetakse vastu kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud isikud, kellele kool on elukohajärgne kool vastavalt Kehtna vallavalitsuse määrusele 15.03.2011 nr 5 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramine“. Vabade kohtade olemasolul võib vastu võtta koolikohustuslikke isikuid, kellele see ei ole elukohajärgne kool, kuid eelistatud on rahvastikuregistri andmetel Kehtna vallas elavad õpilased.

(2) Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1.oktoobrit seitsme aastaseks.

(3) Vanema taotlusel võib 1. klassi vastu võtta koolikohustuslikust east noorema lapse, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on kooli õppima asumise soovist teavitanud enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab kooli õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1.maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul.

(4) Tulenevalt lapse tervislikust seisundist, võib vanem taotleda nõustamiskomisjonilt koolikohustuse edasilükkamist, esitades nõustamiskomisjonile vastavasisulise avalduse alates jooksva aasta 1.märtsist.

(5) Kooli vastuvõtmiseks esitatakse taotlus ja selle juurde kuuluvad dokumendid kooli direktorile.

(6) Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor.

(7) Õpilase kooli nimekirja arvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

(8)Vastuvõtmisest keeldumisest teatatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse langetamisest.

 

II peatükk

ÕPILASE VASTUVÕTMINE 1.KLASSI

 

 

§ 3. Vastuvõtt 1. klassi

(1) Lapse esimesse klassi astumiseks esitab lapsevanem või seaduslik esindaja:

1) taotluse (blankett kooli veebilehel);

2) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

3) üks foto 3x4 cm.

 

§ 4. Taotluste esitamine ja läbivaatamine

(1) 1.klassi astujate taotlusi ja dokumente võetakse vastu koolis 21.juunini.

(2) Vabadele kohtadele täiendav taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 21.augustini.

(3) Otsus kooli vastuvõtmise kohta tehakse hiljemalt 30.augustiks.

 

III peatükk

ÕPILASTE VASTUVÕTMINE 2.-9. KLASSI

 

§ 5 Vastuvõtt vabadele kohtadele 2.-9. klassis

(1) 2.–9. klassi vabadele kohtadele vastuvõtmiseks esitab õpilase vanem kirjaliku taotluse,

millele lisab:

1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või –tõendi)

ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;

2) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

4) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus või hinneteleht jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel;

5) dokumendifoto suurusega 3 x 4 cm.

(2) Sisseastuja peab olema eelmises koolis õppinud A keelena inglise keelt.

(3) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:

1) välisriigi õppeasutusest tulnud isiku puhul, kui ta ei ole varem Eestis õppinud;

2) isiku puhul, kellel puudub läbitud õpinguid tõendav dokument;

3) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud lihtsustatud õppes ja soovib õpinguid jätkata põhikooli riikliku õppekava järgi;

4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega.

5) Euroopa koolist tulnud õpilase puhul arvestatakse Euroopa koolide põhikirja konventsioonis sätestatut. Õpilane asub õppima selles klassis, mis vastavalt HTM 19.08.2010 määruse nr 43 lisas esitatud võrdlustabelile vastab Euroopa kooli klassile, kus ta õpingud katkestas.

(4) sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1,2,3 ja 5 nimetatu.

(5) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis.

(6) Lõikes (4) nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava.

 

§ 6. Taotluste esitamine, tingimused ja läbivaatamine

(1) Vabadele kohtadele taotluste ja dokumentide esitamise aeg on 21.augustini.

(2) Vastuvõtmise/mittevastuvõtmise II - IX klassi otsustab direktor esitatud dokumentide (ja vajadusel vestluse) alusel ning teeb otsuse teatavaks, kas suuliselt kohe või kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

 

IV peatükk

ÕPILASTE VÄLJAARVAMINE

 

§ 7. Koolist väljaarvamine

(1) kooli õpilane arvatakse koolist välja:

1) kui õpilane või piiratud teovõimega õpilase vanem on koolile esitanud sellekohase taotluse;

2) kui õpilane on asunud haridust omandama teises üldhariduskoolis või välisriigi õppeasutuses ja ta ei ole esitanud taotlust;

3) kui õpilane oma käitumisega ohustab teiste turvalisust koolis või rikub korduvalt kodukorda, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;

4) kui õpilane põhiharidust omandades puudub mõjuva põhjuseta õppetundidest ning teda ei ole seetõttu võimalik järgmisse klassi üle viia, välja arvatud koolikohustuslik õpilane;

5) kui õpilane on täitnud põhikooli lõpetamise tingimused ja talle on väljastatud lõputunnistus.

(2) Õpilase väljaarvamise kooli nimekirjast otsustab direktor.

(3) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale või seaduslikule esindajale vastava taotluse alusel:

1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

2) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;

 3) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel.