Kehtna Põhikooli õppekava


Kinnitatud direktori 19.09.2018 käskkirjaga nr. 1-2/2-2018

 

 

1. ÜLDSÄTTED 

2. KOOLI VÄÄRTUSED JA ERIPÄRAD

3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED

4. ÕPPEKORRALDUS

       4.1. Õppetöö korraldus Kehtna Põhikoolis

        4.2 Tunnijaotusplaan

5. ÜLDPÄDEVUSTE KUJUNDAMINE JA LÄBIVAD TEEMAD

       5.1. Üldpädevuste kujundamine

             5.1.1. I kooliastmes taotletavad pädevused

             5.1.2. II kooliastmes taotletavad pädevused

             5.1.3. III kooliastmes taotletavad pädevused

       5.2. Läbivad teemad ja nende rakendumine

       5.3. Õpikeskkonna mitmekesistamine

       5.4. Ülekooliliste ja koolidevaheliste projektide kavandamise põhimõtted

       5.5. Õppekeskkonna mitmekesistamiseks kavandatavad õppekäigud

       5.6. Huviringide tegevus

6. LOOVTÖÖDE LÄBIVIIMISE KORD JA JUHEND KEHTNA PÕHIKOOLI III KOOLIASTMES

       6.1 Üldinfo

       6.2. Loovtöö korraldamine ja läbiviimine

       6.3. Loovtöö liigid

              6.3.1. Õpilasuurimus

              6.3.2 Omaloominguline töö

              6.3.3 Loovtöö konkursitööna

              6.3.4 Loovtöö konkursitööna     

       6.4. Loovtöö vormistamine

       6.5. Loovtöö esitlemine

       6.6. Loovtöö hindamine

7. LIIKLUSKASVATUSE TEEMAD

8. HINDAMISE KORRALDUS

       8.1. Üldsätted

       8.2. Hindamise alused

       8.3. Hindamise eesmärk

       8.4. Hindamisest teavitamine

       8.5. Hindamise korraldus

       8.6.  Hinded viiepallisüsteemis

       8.7. Üleminekueksamid

       8.8.  Kokkuvõtva hindamise põhimõtted põhikoolis

       8.9. Õpilase täiendavale õppetööle jätmine

       8.10. Õpilase klassikursust kordama jätmine

       8.11. Õpilase järgmisse klassi üleviimine

       8.12. Põhikooli lõpetamine

       8.13. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted

       8.14. Hinde ja hinnangu vaidlustamine

9. HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE TOETAMISE JA ÕPPEKORRALDUSE PÕHIMÕTTED

10. KARJÄÄRIÕPPE KORRALDUS

11. ÕPILASTE JA LASTEVANEMATE TEAVITAMINE JA NÕUSTAMINE

12. ÕPETAJATE KOOSTÖÖ JA TÖÖ PLANEERIMISE PÕHIMÕTTED

13. KEHTNA PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA UUENDAMISE JA TÄIENDAMISE KORD

KEHTNA PÕHIKOOLI LIHTSUSTATUD ÕPPEKAVA

LISA 1.  Kehtna PK õppekäikude korraldamise alused

LISA 2 Õppekäigu avaldus

LISA 3 Loovtöö teema kinnitamine

LISA 4 Tiitellehe näidis

LISA 5 Loovtöö aruanne