Loovtöö 

Loovtöö esitamise juhend

KINNITATUD:

Kehtna Põhikooli direktori

käskkirjaga nr. 1-2/38 lisa 2

28. 04. 2017

Kehtna Põhikooli III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või

õppeaineid lõimuva loovtöö korraldamise kord

 

Kolmandas kooliastmes sooritavad 7.- 8. klassi õpilased läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö, mille võib teha individuaalselt kui ka kollektiivselt.

Loovtöö on juhendatud õppeprotsess, mille käigus õpilane rakendab iseseisva töö oskusi ja omandatud teadmisi, arendab loovust ja kinnistab ning täiendab koolis omandatut.

Loovtööde juhendajad on aineõpetajad, ainete lõimumise puhul teised temaatikaga seotud õpetajad, huvijuht või vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid koolis või väljastpoolt kooli.

Loovtöö sooritamine on põhikooli lõpetamise tingimus. Loovtöö teema ja hinne kantakse põhikooli lõputunnistusele.

Loovtööd hinnatakse arvestatud/ mittearvestatud  hindamisjuhendi alusel, kaitsekomisjoni ees kooli ühisüritusel 7.või/ja 8. klassi kevadel. Hariduslike erivajadustega õpilaste puhul arvestatakse nende võimeid.

 

LOOVTÖÖ TEEMA JA LIIGID

Õpilane valib loovtöö teema erinevate õppeainete ja valikainete, läbivate teemade ning loovtöö liikide vahel. Õpilane võib valida teema kooli poolt pakutavate teemade hulgast.

Läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimivaks loovtööks võib olla uurimus, projekt, looming, konkursitöö.

Klassijuhataja tutvustab õpilastele loovtöö sooritamise tingimusi 7. klassi alguses klassijuhatajatunnis. Aineõpetajad tutvustavad oma ainetunnis loovtöö põhimõtteid ja julgustavad õpilasi teemade valikul.

Loovtöö sooritatakse 7.-8. klassis, kuid mitte hiljem kui 9. klassi esimesel poolaastal.

Loovtöö etapid on: loovtöö temaatika ja juhendaja valimine, töö kavandamine, töö läbiviimine, kirjalik kokkuvõte, töö esitlemine.

Loovtöö fikseeritakse II õppeveerandi alguses, kus on kirjas:

·         töö sooritaja/sooritajad;

·         loovtöö teema pealkiri;

·         juhendaja.

Pärast teemavaliku kinnitamist juhtkonna poolt, koostab õpilane plaani, mille esitab aineõpetajale ning mida täiendab jooksvalt kuni loovtöö lõpuni. Plaanis fikseeritakse:

 • töö pealkiri ja töö teostaja/teostajad;
 • planeeritavad töö etapid, ettevalmistused ja tähtajad;
 • töö analüüs;
 • juhendaja või klassijuhataja hinnang.

 

LOOVTÖÖDE JUHENDAMINE

Loovtöö juhendamise põhimõtted:

 • õpetajate ja õpilaste töökoormus ei tohiks oluliselt suureneda, selleks lepitakse kokku, millal ja mitu korda üldjuhul toimub juhendamine ning kokkulepitud aeg märgitakse tunniplaanis (nagu konsultatsioonid, koorilaul jne). Näiteks võiks juhendamine toimuda üle nädala, kaks korda kuus;
 • ühele juhendajale ei tohi langeda liigsuur koormus, seetõttu võib juhendajal olla maksimaalselt 2 õpilast või 1 rühm;
 • loovtöö juhendamine võib toimuda individuaalselt või ka rühmas
 • juhendaja roll on suunav:

v  aitab õpilast teema valikul ja tegevusplaani koostamisel;

v  soovitab vajadusel kirjandust ja annab suuniseid info leidmisel;

v  jälgib töö vastavust sisulistele ja vormistamise nõuetele ning jälgib ajakava täitmist;

v  nõustab õpilast esitluse edukaks läbiviimiseks;

v  täpsustab rühmatöös liikmete tööpanuse;

v  nõustab õpilast loovtöö esitlemise vormi valikul.

 • loovtöö koostamise minimaalne ajaline maht õpilase jaoks võiks olla 15 tundi, mis sisaldab nii juhendamisele kulunud tunde kui ka iseseisvat tööd.

 

LOOVTÖÖDE ESITLEMINE

Loovtöö esitlemisele pääseb õpilane, kes on 30. aprilliks esitanud juhendajale ja hindamiskomisjonile oma uurimis- või praktilise töö (kunsti- või projektitöö, vm) koos kirjaliku osaga. Loovtööde kaitsmine toimub maikuu teisel nädalal.

Loovtöö esitlemise korralduse põhimõtted:

·         loovtöö esitlus võib toimuda nii koolis kui kokkuleppel hindamiskomisjoniga väljaspool kooli;

·         esitlus võib toimuda koolis ka teatud teema või ainenädala raames: näiteks muusika- ja kunstinädalal, loodusainete nädalal, kus muuhulgas saavad õpilased üles astuda nt kontserdil või näitusel vastaval teemal koostatud loovtööga jm;

·         mitme autori puhul osalevad loovtöö esitlusel kõik rühma liikmed;

·         loovtööd esitleb õpilane suulise ettekandena ning aega selleks võiks olla 5-10 minutit.

·         esitlust on soovitav näitlikustada kas stendiettekande, multimeedia, audiovisuaalsete jm vahenditega.

Loovtöö esitlemisel/kaitsmisel õpilane:

 • selgitab töö eesmärki ja põhjendab teema valikut;
 • tutvustab kasutatud meetod(it)eid;
 • esitab töö kokkuvõtte: milleni jõuti, kas eesmärk täideti.

 

LOOVTÖÖDE HINDAMINE

Loovtöö hindamise eesmärgiks on:

·         kirjeldada loovtööle seatud eesmärkide täideviimist ning anda seeläbi tagasisidet loovtöö kui terviku kohta;

·         kujundada kriitilist suhtumist oma töösse, julgustada õpilast järgmisteks loovtöödeks ning toetada seeläbi isiksuse arengut.

Loovtööle ja selle esitlemisele annab koondhinnangu viieliikmeline hindamiskomisjon. Rühmatöö puhul antakse hinnang iga liikme tööle, mis kujuneb tööprotsessi jooksul peetud päeviku alusel.

Hinnang antakse:

 • töö sisule: töö vastavus teemale, seatud eesmärkide saavutamine, meetodite valik ja rakendus; terminite ja keele korrektne kasutamine, töö ülesehitus;

kunstitöö ning omaloomingulise muusikateose  puhul hinnatakse teose ideed, originaalsust ja selle teostumist, samuti uute seoste loomise oskust;

muusikateose esitamise puhul hinnatakse kunstilist teostust.

 • loovtöö protsessile: õpilase algatusvõimet ja initsiatiivi loovtöö teema valimisel, ajakava järgimine, kokkulepetest kinnipidamine, ideede rohkust, suhtlemisoskust.
 • loovtöö vormistamisele: teksti, jooniste, graafikute ja tabelite korrektne vormistamine; viitamine.
 • loovtöö esitlemisele: esitluse ülesehitus, kõne tempo, esitluse näitlikustamine, kontakt kuulajatega.

Esitlusel hinnatakse

Hindamise alused

Suurepärane

Hea

Vajab arendamist

Häälekasutus:
tempo (kiire/aeglane);
tugevus (kõva/vaikne);
tämber; artikulatsioon

Rääkijat on meeldiv kuulata, kasutab pause ja rõhke kõne rütmistamiseks. Hääl kõlab loomulikult, väljendus on selge.

Kõne on selge, esitus pisut monotoonne.

Kõne monotoonne, hääl liiga vaikne, tempo liiga kiire või liiga aeglane; pikad mõtlemispausid, kasutab verbaalseid täiendeid.

Ülesehitus, argumentatsioon

Kõne/esitluse ülesehitus on korras, st tekst on liigendatud tervik, ülesehitus on loogiline ja sidus.

Ülesehitus on jälgitav, mõtted on esitatud selgelt.

Kõne ülesehitus on ebaloogiline. Mõtted on kohati seosetud. Sõnumit on raske mõista.

Mulje: entusiasm, siirus, originaalsus

Kõnelejal on hea kontakt publikuga, esineja usub oma sõnumisse, paneb end kuulama. Esitus on loov ja teemakäsitlus isikupärane.

Kõneleja usub oma sõnumisse, on esinemiseks hästi ette valmistunud, püüab luua sidet publikuga.

Kõneleja on ette valmistunud, kuid ei esine enesekindlalt. Peab pigem monoloogi kui dialoogi. Silmside publikuga on kasin.

Näitliku lisamaterjali kasutamine (lisapunktid)

Kasutab esinemise ilmestamiseks erinevaid vahendeid (tabelid, graafikuid). Näitmaterjalide kvaliteet on hea.

Kasutab näitlikku lisamaterjali.

Kasutatud lisamaterjal ei toeta sisu, kvaliteet kõikuv.

 

Loovtöö võib lugeda sooritatuks, kui õpilane on osa võtnud pikaajalist ettevalmistust nõudvast piirkondlikust, vabariiklikust, rahvusvahelisest õpilasvõistlusest või konkursist ning esitlenud koolis oma tööd loovtöö hindamiskomisjonile.

Loovtöid (koopia, esitlus, CD, foto vms) ja kirjalikke kokkuvõtteid säilitatakse kolm aastat.

 

 

LISA 1

Loovtöö teema kinnitamine

Õpilase ees- ja perekonnanimi, klass ...........................................................................................

Töö pealkiri .………………………………………………………………………………….....

 projekt                     kunstitöö                 uurimistöö              .........................................

Töö on             individuaalne                      kollektiivne            

Juhendaja nimi, amet ....................................................................................................................

Töö valiku põhjendus....................................................................................................................

Kuidas on loovtöö õppekava läbiva teemaga seotud ja/või milliseid õppeaineid see lõimib

.......................................................................................................................................................

Töö eesmärk

…………………...........................................................................................................................

Töö lühiiseloomustus (minu osa selles)

…………………………...............................................................................................................

Õpilase allkiri                                                            kuupäev

Juhendaja allkiri

 

 

LISA 2

Kehtna põhikooli õpilase loovtöö aruanne

Töö autor/autorid

 

Töö pealkiri

 

Töö etapid ja tähtajad

Tegevused

Juhendaja kommentaarid

Millises järjekorras,  mida tegema hakkad, millal teed?

Milliseid tegevusi selleks ette võtta tuleb?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Töö kokkuvõtlik aruanne

Anna hinnang oma tööle. Mis läks teisiti kui kavandasid? Mida uut teada said? Mida uut õppisid? Millised olid raskused? Mida oleks võinud teisiti teha? Rühmatöö korral kirjelda tööülesannete jaotust, kogu rühma tegevust ning oma panust ühistöö valmimisel.

 

Juhendaja hinnang

Hinnang tööprotsessile. Tähtaegadest kinnipidamine. Töö tulemus.

 

 

 

LISA 3

Näiteid loovtööks

·         uurimus;

·         konkursi, kontserdi, võistluse, konverentsi või muu ülekoolilise sündmuse korraldamine;

·         kunsti-, käsitöö või tehnoloogiõpetuse projekt;

·         pikaajalist ettevalmistust nõudvast piirkondlikust, vabariiklikust või rahvusvahelisest õpilasvõistlustest osavõtt;

·         foto või kunstinäitus, mis on eksponeeritud;

·         õppematerjali (audiovisuaalse või elektroonilise) loomine;

·         giidituuri ettevalmistamine ja läbiviimine;

·         matemaatiline sisekujundusprojekt;

·         ruumiliste kujundite komplekti valmistamine;

·         toidukalkulatsiooni koostamine;

·         omaloomingulise muusikateose loomine;

·         omaloominguline kava;

·         luulekava ja selle esitlus;

·         väitlus või juhtumi uuring;

·         teatrietenduse, filmi või näituse analüüs;

·         robootikaprojekt;

·         õpilasfirma;

·         mõni muu loominguline tegevus.;

·         kunstiteos

·         projekt

·         ürituse korraldamine

·         foto- või kunstinäitus

·         käsitöö

·         omaloomingulise muusikateose loomine

·         toidukalkulatsioon

·         oma toa remondi planeerimine ja kulude arvutamine

·         õppematerjali loomine

·         herbaarium

·         luulekava koostamine ja selle esitlus

·         minu või meie raamat

·         töö vana fotoga

·         ajatelg

·         giidituuri ettevalmistamine

·         mälestuste kogumine, vormistamine

·         etendus

·         tantsukava või aeroobikakava loomine, esitamine

·         matemaatiline sisekujundusprojekt

·         kaardistamine

·         katsete ettevalmistamine, esitlus

·         ruumiliste kujundite komplekti loomine

·         temaatiline stend

·         teatrietenduse või raamatu arvustus,

·         maastikumängu/ spordiürituse ettevalmistamine ja läbiviimine

·         ainealane lauamäng või plakat

·         püramiidide kava

·         lühifilm

·         ainealane esitlus

·         ühe vilistlase, õpetaja jne elulugu

·         tippsport ja tervisesport (erinevus, sarnasused jne)

·         moeetenduse ettevalmistamine ja läbiviimine

·         õppimis- ja karjäärivõimalused Raplamaal

·         töö Comeniuse projektis

·         mõni muu loominguline tegevus