AJ_klassijuhataja2017 

Kehtna Põhikooli direktori

käskkirjaga nr. 1-2/38 lisa 4

28. 04. 2017

Ametijuhend
Klassijuhataja

 

 

Ametikoha nimetus:                         Klassijuhataja

Asend ettevõtte struktuuris:             Direktori asetäitja õppekasvatustöö alal otsealluvuses

Aruandekohustus:                           Direktori asetäitja õppekasvatustöö alal

Alluvad:                                           puuduvad

          Kes asendab:                                  klassijuhataja, aineõpetaja

Keda asendab:                                 klassijuhataja

 

  1. ÜLDSÄTTED

 

1.1

Klassijuhataja on  direktori käskkirjaga kooli esindama määratud isik. Klassijuhataja esindab kooli oma pädevuste piires

1.2

Klassijuhataja on õppe- ja kasvatustöö juht oma klassis, sidepidaja õpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna, lastevanemate ja õppenõukogu vahel.

1.3.

Klassijuhataja eesmärgiks on luua ja hoida suhteid õpilaste ja lapsevanematega ning aineõpetajatega

1.4.

Klassijuhataja tööd koordineerib direktori asetäitja, kusjuures üldised tööülesanded määrab kooli direktor töösisekorra ees­kirjade, ameti­juhendi ja teiste dokumentidega.

1.41

Klassijuhataja teeb koostööd sotsiaalpedagoogiga oma klassi, õpilaste ja vanematega seotud probleemide lahendamiseks.

1.5.

Klassijuhataja äraolekul määrab direktor tema ettepanekuid arvestades asendaja.

1.6

Klassijuhataja koostab õppeaastaks tööplaani lähtuvalt kooli õppeaasta eesmärkidest.

1.7

Klassijuhataja haldab informatsiooni oma klassi kohta (e-kool, õpilasraamat jms.)

 

 

  1. KLASSIJUHATAJA MISSIOON

 

 

Klassijuhataja missiooniks on kujundada kooli mainet lapsevanemate ja õpilaste silmis ning tagada oma klassi õpilastele võimalused areneda kooli õppekavas sätestatud nõuete kohaselt.

 

  1. KLASSIJUHATAJA PÕHIFUNKTSIOONID

 

3.1

KOOLI ESINDAMINE

 

3.1.1

Klassijuhataja esindab kooli oma klassi  õpilastele ja lapse­vane­ma­te­le kõikjal ja alati;

3.1.2

Klassijuhataja ei kritiseeri mitte kusagil kooli, kooli juhtkonda ja aineõpetajaid, on koolile lojaalne.

3.1.3

Klassijuhataja kujundab kooli positiivset mainet, nähes igas lapses ja täiskasvanus potentsiaalset õpilast või lapsevanemat. Klassijuhataja ei kahjusta õpilase, lapsevanema ja aineõpetaja vahelises konfliktis kooli ja aineõpetajate mainet.   

3.1.4

Klassijuhataja teavitab õpilasi ja lapsevanemaid kooli asjaajamis­tavast, kodukorrast, käitumisnormidest ning traditsioonidest. Klassijuhataja on oma käitumisega eeskujuks õpilastele ja lapsevanematele.

3.1.5

Klassijuhataja järgib etiketi ja kommete head tava ning ürituste läbiviimise korda ja statuute.

3.1.6

Klassijuhataja viib läbi klassijuhatajatunde.

3.1.7

Klassijuhataja viib läbi individuaalseid vestlusi õpilaste ja lapsevanematega.

3.1.8

Klassijuhataja korraldab klassiga õppe-ja kasvatusliku/arendava eesmärgiga üritusi/tegevusi.

3.1.9

Klassijuhataja viib läbi lapsevanemate koosolekud vähemalt 1 korra õppeaasta jooksul. Kui koosolekul midagi otsustatakse, siis koosolek protokollitakse.

3.1.10

Klassijuhataja kaasab lapsevanemad klassiga tehtavasse töösse.

3.1.11

Klassijuhataja korraldab/tagab vara heaperemehelikku kasutamist klassiruumis.

 

3.2   INFORMATSIOONI VAHENDAMINE

 

3.2.1

Klassijuhataja annab tagasisidet lapsevanematele nende lapse õpitulemuste kohta.

3.2.2

Klassijuhataja edastab lapsevanematele mõeldud teated ja informatsiooni

3.2.3

Klassijuhataja teavitab kirjalikult õpilasi ja lapsevanemaid neile suunatud õppenõukogu ja juhtkonna otsustest.

3.2.4

Klassijuhataja edastab kooli juhtkonnale informatsiooni õpilastelt ja/või lapsevanematelt koolielu puudutavates küsimustes.

3.2.5

Klassijuhataja tagab aineõpetajatele ja sotsiaalpedagoogile klassi õpilastega töötamiseks vajaliku ametliku informatsiooni.

3.2.51

Klassijuhatajal on õigus teada saada ametialast informatsiooni oma klassi õpilaste kohta aineõpetajailt, kooli juhtkonnalt ja sotsiaalpedagoogilt.

3.2.6

Klassijuhataja tagab konfidentsiaalsuse õpilase ja lapsevanema kohta käiva informatsiooni haldamisel ning teeb kõik selleks, et kogu isikuandmetega seotud informatsioon ei jõukas kolmandate isikuteni. Kolmandatele isikutele infor­matsiooni andmine on lubatud vaid osapoolte nõusolekul.

 

3.2.7

Õpilasi ja lapsevanemaid puudutavat (andmelist) informatsiooni hoitakse koolis või infosüsteemide (EHIS, E-KOOL andmebaasides).

 

3.2.71

Klassijuhataja ei võimalda kõrvalistel isikutel teada saada tema valdusesse antud paroole ja tunnussõnu (internetikeskkonnad, turvaseadmed, valvesüsteemid, läbipääsud jne)

3.2.8

Klassijuhataja annab oma tegevuse ja talle määratud klassi kohta aru kooli juhtkonnale ja/või õppenõukogule

 

 3.3        ASJAAJAMINE

 

3.3.1

Klassijuhataja täidab kõiki kooli direktori ja õppenõukogu otsuseid (näiteks korrapidamise korraldamine, õpilasürituste läbiviimine, õpilaste ära lubamine õppetööst jms.), mis on suunatud klassijuhatajale.

 

3.3.2

Klassijuhataja täidab korrektselt ja tähtaegselt õpilasraamatu ja E-kooli andmestiku ning muu õpilasi ja lapsevanemaid puudutava koolidokumentatsiooni. Klassijuhataja viib õigeaegselt sisse vajalikud muudatused õpilasi puudutavates andmetes.

3.3.3

Klassijuhataja kirjutab iseloomustuse kooli  direktori asetäitja õppekas­vatustöö alal või direktori nõudmisel talle määratud klassi õpilaste kohta. Iseloomustusel on alati ka kooli direktori allkiri.

3.3.4

Klassijuhataja hindab talle määratud õpilaste käitumist ja hoolsust ning oskab neid hinnanguid õpilastele ja lapsevanematele põhjendada.

3.3.5

Klassijuhataja esitab koos sotsiaalpedagoogiga oma klassi õpilasi kiitmiseks ja karistamiseks vastavalt kehtestatud korrale

 

3.4 KOORDINEERIMINE, JUHENDAMINE JA NÕUSTAMINE

 

3.4.1

Klassijuhataja koordineerib kogu oma klassis toimuvat õppekas­vatustööd. Klassijuhataja võib selleks kokku kutsuda erinevaid nõupidamisi ja koosolekuid

3.4.2

Klassijuhataja tõstatab oma klassi õpilaste käitumisprobleeme puudutavad küsimused, kui neid pole eelnevalt suudetud lahendada

3.4.3

Klassijuhataja juhendab õpilast, et ta tuleks õppimisega paremini toime, aidates  sellega kaasa õpilase õpitulemuste paranemisele.

3.4.4

Klassijuhataja juhendab lapsevanemat selles, et ta oskaks oma lapsele olla toeks õppimisel.

3.4.6

Teistes valdkondades klassijuhataja nõustab õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, viies vajadusel neid kokku vastava ettevalmistuse saanud inimesega (sotsiaalpedagoog, psühholoog, sotsiaaltöötaja, aineõpetaja, logopeed, arst, politseinik jne.).

4.  VASTUTUS

 

Klassijuhataja vastutab kõigi eelpool nimetatud põhifunktsioonide täitmise eest.

 

 

 

Kristiine Vahtramäe                                                                 
Direktori KT                                                                             Klassijuhataja

21.03.2017